กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดชัยภูมิ ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีความหลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางด้านป่าไม้ แร่ธาตุ และพลังงานซึ่งทำให้จังหวัดชัยภูมิ มีจุดเด่นในด้านเกษตรกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมี ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความเป็นมาที่ยาวนานรวมถึงเป็นแหล่งต้นทุนใน การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัด การพัฒนาของพื้นที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของประชากรเศรษฐกิจสังคม ทำให้เกิดมีการขยายตัวของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งกระทบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของจังหวัด ซึ่งหากไม่เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในอนาคตได้ จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่สร้างความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันระหว่างการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจและการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยมีแผนผังนโยบายและ การชี้นำการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพระดับจังหวัดอำเภอเมืองและชุมชนให้มี ความสอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการภายใต้ ยุทธศาสตร์ประเทศแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งรวมถึง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ.เพื่อให้เป็นผังแม่บท การพัฒนาทางกายภาพของจังหวัดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาเมืองและ ระบบเมืองการคมนาคมและขนส่งสาธารณูปโภคและสารณูปการพร้อมกำหนด แนวทางและมาตรฐานมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบรวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและ เพิ่มขีดความสามารถพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย