กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
1. พื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
2. พื้นที่วางผังครอบคลุมขอบเขตจังหวัดชัยภูมิ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย