ผังเมืองรวม จังหวัดชัยภูมิ
การจัดประชุม/สัมมนา ความเป็นมาและความสำคัญ ที่ตั้งโครงการ ขั้นตอนการดำเนินการ ผลที่คาดว่าะได้รับ ติดต่อเรา
การจัดประชุม/สัมมนา
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ในการวางและจัดทำผังการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัท ซิตี้ แพลนโปรเฟสชันนอล จำกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัด ทำผังการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ ร่างผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่และร่างผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ โดยจัดประชุมขึ้นจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. กลุ่มพื้นที่ 1 ประกอบด้วย10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเทพสถิต อำเภอซับใหญ่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส และอำเภอเนินสง่า วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. กลุ่มพื้นที่ 2 ประกอบด้วย 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูเขียว อำเภอคอนสาร อำเภอบ้านแท่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอแก้งคร้อ
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ในการวางและจัดทำผังการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1
ความเป็นมาและความสำคัญ
จังหวัดชัยภูมิ ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีความหลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางด้านป่าไม้ แร่ธาตุ และพลังงานซึ่งทำให้จังหวัดชัยภูมิ มีจุดเด่นในด้านเกษตรกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมี ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความเป็นมาที่ยาวนานรวมถึงเป็นแหล่งต้นทุนใน การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัด การพัฒนาของพื้นที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของประชากรเศรษฐกิจสังคม ทำให้เกิดมีการขยายตัวของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งกระทบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของจังหวัด ซึ่งหากไม่เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในอนาคตได้ จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่สร้างความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันระหว่างการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจและการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยมีแผนผังนโยบายและ การชี้นำการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพระดับจังหวัดอำเภอเมืองและชุมชนให้มี ความสอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการภายใต้ ยุทธศาสตร์ประเทศแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งรวมถึง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ.เพื่อให้เป็นผังแม่บท การพัฒนาทางกายภาพของจังหวัดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาเมืองและ ระบบเมืองการคมนาคมและขนส่งสาธารณูปโภคและสารณูปการพร้อมกำหนด แนวทางและมาตรฐานมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบรวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและ เพิ่มขีดความสามารถพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ
พื้นที่ตั้งโครงการ
1. พื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
2. พื้นที่วางผังครอบคลุมขอบเขตจังหวัดชัยภูมิ
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 420 วัน
แผนการดำเนินโครงการ
ผลที่รับจากโครงการ

 

ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย