กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
ประกาศ / ประชุม
เอกสารการประชุม
งาน / บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 เชิญประชุมกลุ่มย่อย เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการเสนอแนะปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอหนองบัวแดง 2.อำเภอเมืองชัยภูมิ 3.อำเภอภักดีชุมพล 4.อำเภอบ้านเขว้า 5.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 6.อำเภอหนองบัวระเหว 7.อำภอคอนสาร 8.อำเภอเทพสถิต 9.อำเภอภูเขียว 10.อำเภอซับใหญ่ 11.อำเภอบ้านแท่น 12.อำเภอบำเหน็จณรงค์ 13.อำเภอแก้งคร้อ 14.อำเภอเนินสง่า 15.อำเภอคอนสวรรค์ 16.อำเภอจัตุรัส ณ ห้องประชุม ที่ว่า การอำเภอของท่าน ระหว่างวันจันทร์ - พฤหัสบดี ที่ 11-14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
เอกสารประกอบการประชุม - อยู่ในระหว่างการดำเนินการ -

 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ในระหว่างการดำเนินการ -
 การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวาและจัดทำผัง ฯ ครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย